Мојот пратеник

Мојот пратеник

Општи податоци за проектот
Тргнувајќи од фактот дека демократијата најдобро функционира кога граѓаните се запознаени и вклучени во процесот на креирање политики, МОСТ своите активности ги насочува кон едукација и информирање на граѓаните, со што го дава својот придонес кон развој на подемократско општество. Покрај тоа, зголемувањето на транспарентноста и одговорноста на институциите дава дополнителна вредност на процесот.

Во 2003 и почетокот на 2004 година беше реализирана пилот фаза на проектот. Во октомври 2006 година, МОСТ и Собранието на РМ, потпишаа Меморандум за соработка на проектот Мојот Пратеник. Со Меморандумот се воспостави начинот на меѓусебна соработка и координација на активностите во сферата на информирање на граѓаните за работата на нивните избрани претставници во Собранието на РМ.

Извештајот „Мојот Пратеник“ се темели на презентација на податоците според однапред утврдени критериуми. Податоците за работата на пратениците се базираат на официјални информации од Собранието на РМ. Покрај податоците добиени од Собранието на РМ, извештајот содржи и податоци за средбите на пратениците со граѓаните и граѓанските организации во рамките на проектот Мобилен Парламент, истражувања на јавно мислење, како и податоци за користените услуги од Канцеларијата за контакт помеѓу Собранието на РМ и НВОи од страна на пратениците.

Извештајот за работата на пратениците беше издаван 2 пати годишно во февруари и септември. Секој од извештаите беше за период од 6 месеци во времетраење од 2 години.

Цел на проектот
Основна цел на проектот беше да се зголеми кооперативноста и отвореноста на пратениците од Собранието на РМ, кон потребите на граѓаните и подобрување на квалитетот на нивната работа, преку информирање на јавноста за ефектите од истата. Истото ќе придонесе и за артикулација на интересите и потребите на граѓаните и граѓанските организации во процесот на креирање политики и донесување на закони во Собранието на РМ.

Специфични цели
- Зголемување на отчетноста и одговорноста на пратениците кон потребите на граѓаните;
- Проценка на квалитетот на работата на пратениците;
- Информирање на граѓаните за работата на нивните избрани претставници во Собранието на Република Македонија.

Период на имплементација
Ноември 2006- јануари 2009

Достигнувања

  • Подготвени, издадени и промовирани 4 полугодишни извештаи „Мојот Пратеник“;
  • Дистрибуирани вкупно 240000 примероци до граѓаните;
  • Зголемен број на закони предложени од страна на пратениците;
  • Зголемен број на пратенички прашања;
  • Поставени стандарди за набљудување на работата на пратениците;
  • Зголемена свесноста на граѓаните за начинот на работа на нивните избрани претставници;
  • Зголемен капацитет на администрацијата во Собранието.

Клучно достигнување на проектот е постигнувањето на целосна одржливост и институционализација. По издавањето на четвртиот извештај „Мојот Пратеник“ проектот  беше предаден на Собранието на РМ. Денес Собранието на РМ само си ги издава извештаите.

Овој проект беше финансиски поддржан од Балканскиот Фонд за Демократија, Националниот Фонд за Демократија и Амбасадата на Кралството Холандија

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction