Граѓанско учество во процесите на креирање политики и донесување одлуки во локалната самоуправа – Водич за граѓани 2011

Pjesëmarrja qytetare në proceset e krijimit të politikave dhe sjelljen e vendimeve në vetëqeverisjen lokale – Udhëzues për qytetarë 2011


Граѓанско учество во процесите на креирање политики и донесување одлуки во локалната самоуправа – Водич за општинска администрација 2011

Pjesëmarrja qytetare në proceset e krijimit të politikave dhe sjelljen e vendimeve në vetëqeverisjen lokale– Udhëzues për administratë komunale 2011


Прирачник за застапување 2011

Doracak për përfaqësim 2011

Прирачник за употреба на стандардите за водење на записник од седниците на Советна Единица на локалните самоуправи

 


 

Прирачник за употреба на стандардите за водење на записник од седниците на Советна Единица на локалните самоуправи


 

Извештај од набљудувањето и анализата на работата на советите на Единиците на локалната самоуправа

 


Урнек за водење записници

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction