Мојот парламент

Овој Извештај е резултат на работата на Граѓанската асоцијација МОСТ и е изработен во рамките на проектот "Мојот парламент", чија цел е да го промовира концептот на партиципативна демократија и вклучување на граѓаните во процесот на креирање политики и донесување одлуки.

Извештај

Соопштение